@odd_z しーめーをいーくーしたら向かいます

@odd_z しーめーをいーくーしたら向かいます